Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ

Základní didaktické postupy při výuce češtiny jako druhého jazyka. Čeština jako druhý jazyk a vztah k rámcovým dokumentům Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Sebehodnotící deskriptory pro mládež. Seznámení s kurikulem češtiny jako druhého jazyka a orientačním testem k určení jazykové úrovně žáků s odlišným mateřským jazykem. Organizace výuky češtiny jako druhého jazyka -  plánování výuky, tematický plán, příprava hodiny. 
Příklady dobré praxe škol.